Algemene voorwaarden

1.  Toepassingsgebied

Door online registratie en/of reservatie van rijles(sen) via de website van Rijschool Codrive, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Rijschool Codrive en deze te aanvaarden.


2.  Betaling

Alle opleidingen en examenreservaties dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden. Dit kan enkel via onze website d.m.v. creditkaart of bancontact.

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 20% van het verschuldigde bedrag, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijlinteresten. Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data.

Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkende dagen voor aanvang van de geplande opleiding.  Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

Tolkdiensten (voor het rijexamen,...) dienen te worden besteld via Rijschool Codrive en dienen voorafgaandelijk aan Rijschool Codrive te worden vergoed. Tolkdiensten geregeld buiten Rijschool Codrive om, worden niet aanvaard. 

Duplicaten van onze rijschoolattesten kunnen worden verkregen tegen een vergoeding van 15,00€.


3. Onderricht

Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren.

Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel.

Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7)


4. Annulering

Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen tot 5 werkdagen en een examenbegeleiding tot 8 werkdagen op voorhand worden geen kosten aangerekend.

Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn is het volledige lesgeld verschuldigd.

In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt geen lesgeld aangerekend.

Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examenretributies evenwel integraal verschuldigd vermits Rijschool Codrive die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum.

Rijschool Codrive heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervangingsles /-opleiding wordt steeds voorzien.


5. Bekwaamheidsattest

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken. Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum 20 uur les gevolgd te hebben.


6. Verplichtingen leerling

 

Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden op de website www.codrive.be. Het is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de instructeur.

De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden) te delen met Rijschool Codrive.

Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (vb. geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, attest gemeentebestuur , attest geslaagd theorie,…), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les.

Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.

De leerling dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les. Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.

De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende boetes.


7. Verantwoordelijkheid Codrive rijschool


 

Rijschool Codrive kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie.

Rijschool Codrive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.

Rijschool Codrive levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. Rijschool Codrive kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.

Elk Rijschool Codrive lesvoertuig is door een verzekeringspolis gedekt voor:

  • De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier.
  • De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.
  • Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is beperkt tot € 1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 19). Eventuele schade veroorzaakt met het eigen voertuig van de leerling is niet gedekt door een verzekeringspolis van de rijschool.


8. Klachten en geschillen


 

Voor klachten dient de leerling zich schriftelijk te wenden tot de Rijschool Codrive directie op volgend mailadres: directie@codrive.be

Behoudens in geval van overmacht moeten klachten Rijschool Codrive bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


9. Privacy


 

Rijschool Codrive respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat Rijschool Codrive van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is Rijschool Codrive BV, Lamorinièrestraat 140, 2018 Antwerpen.

Rijschool Codrive gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Rijschool Codrive of aan Rijschool Codrive gelieerde vennootschappen.  De klant kan verzet aantekenen tegen het gebruik en/of doorgeven van zijn gegevens, door het richten van een eenvoudig schrijven (met kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) naar Rijschool Codrive, Lamorinièrestraat 140, 2018 Antwerpen.  Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Rijschool Codrive zoals hiervoor aangegeven.

 

©2024 - Codrive